07:00 - 16:00

07:00 - 16:00

07:00 - 16:00

07:00 - 16:00

07:00 - 16:00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek 

Godziny otwarcia

ETS EU SP. Z O.O.
UL. OGRODOWA 12
96-321 ŻABIA WOLA
NIP PL7492048481
 

bok@ets-eu.pl

+48 690 095 395

Biuro Obsługi Klienta

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest ETS EU Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Żabiej Woli, ul.
Ogrodowa 12, 96-321 Żabia Wola, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326444, NIP 7492048481, REGON 160234604, kapitał
zakładowy w wysokości 20.000,00 zł wpłacony w całości. Ze Spółką jako administratorem danych, można kontaktować się drogą pisemną
na podany powyżej adres siedziby, bądź drogą mailową na adres: bok@ets-eu.pl.
2.Państwa dane osobowe są przetwarzane:
a.jeśli są Państwo kontrahentami ETS EU Sp. z o.o. – w celu nawiązania i wykonania umowy, której są Państwo stroną; w takim przypadku
podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, lub
b.jeśli są Państwo pracownikami lub współpracownikami kontrahenta ETS EU Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do reprezentacji
kontrahenta ETS EU Sp. z o.o., a Państwa dane zostały udostępnione przez Państwa pracodawcę, zleceniodawcę lub bezpośrednio przez
Państwa – w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy ETS EU Sp. z o.o. a Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą; w takim przypadku
podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, natomiast wykonywanie ww. umowy stanowi prawnie uzasadniony interes
ETS EU Sp. z o.o. jako administratora.
3.Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również na podstawie:
a.art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów ETS EU Sp. z o.o. lub strony trzeciej, takich jak marketing bezpośredni czy ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń w
związku z wykonywaniem umowy zawartej pomiędzy ETS EU Sp. z o.o. a kontrahentem,
b.art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze, w tym w zakresie obowiązków archiwizacyjnych dotyczących przechowywania dokumentów dla celów podatkowych.
4.ETS EU Sp. z o.o. przetwarza dane zwykłe obejmujące w szczególności:
a.w przypadku kontrahentów: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, REGON, dane kontaktowe (w tym adres
email, nr telefonu),
b.w przypadku pracowników/współpracowników kontrahentów oraz osób reprezentujących kontrahentów: imię, nazwisko, stanowisko
służbowe, dane dotyczące pracodawcy/zleceniodawcy, służbowe dane kontaktowe (adres email, nr telefonu).
5.ETS EU Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe co do zasady bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. W przypadku osób, o których
mowa w pkt 2 lit. b, ich dane osobowe mogą być przekazane przez kontrahenta działającego jako pracodawca/zleceniodawca tych osób.
6.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy ETS EU Sp. z o.o. a
kontrahentem. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości zawarcia i wykonywania ww. umowy.
7.Obiorcami Państwa danych osobowych mogą być: polskie organy podatkowe oraz organy podatkowe krajów z których zlecone zostanie
w ramach umowy odzyskanie VAT, podmioty świadczące usługi hostingowe poczty elektronicznej i inni dostawcy usług IT, kontrahenci
ETS EU Sp. z o.o., którym zleciła ona realizację całości lub części usług w związku z wykonywaniem zawartej z kontrahentem umowy,
podmioty świadczące usługi księgowe, audytorskie lub doradcze, w tym prawnicze oraz podatkowe.
8.Państwa dane osobowe co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Państwa danych osobowych poza obszar
EOG może nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania usługi.
9.Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez ETS EU Sp. z o.o. przez czas wykonywania umowy, a także później, tj. do czasu
upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego
dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych.
10.Posiadają Państwo prawo do: żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, sprostowania danych osobowych, żądania
usunięcia danych osobowych, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
11.Jeśli Państwa dane są przetwarzane na podstawie pkt 2 lit. a. powyżej, posiadają Państwo również prawo do przenoszenia danych
osobowych, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
12.Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie pkt 2 lit b. lub pkt 3 lit. a. powyżej, posiadają Państwo także prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z Państwa szczególną sytuacją.
13.W celu wykonania uprawnień, o których mowa w pkt 9-12 można skontaktować się ze Spółką drogą pisemną na adres jej siedziby lub
drogą mailową wysyłając wiadomość na adres:
14.Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska),
15.W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o
profilowanie.

Zaloguj się